Настоящите общи условия регламентират отношенията между ДИВАКОН ЕООД и физически и юридически лица, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи на адрес www.divacon.bg

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между търговско дружество “ДИВАКОН” ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202049699, със седалище в града София и адрес на управление на дейността: град София, район Люлин, бул. “Европа” № 109, представлявано от управителя Костадин Вачев, наричано по-долу за краткост “Търговец” и Клиентите (физически лица) на електронния магазин “www.divacon.bg”, наричан по-долу “Електронен магазин”. 

I. ПОНЯТИЯ : 

1. "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия. 

2. ”Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка. 

3. “Ползвател” е всяко лице, което не влиза в обхвата на понятието “Потребител” и влиза в договорни отношения с Търговеца чрез достъпването и ползването на интернет сайта www.divacon.bg и неговия Електронен магазин. 

4. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. 

5. "Стока" е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. 

6. "Услуга" е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ. 

7. "Стоки, изработени по поръчка на потребителя" са стоки, които не са изработени предварително, а са изработени въз основа на индивидуален избор или решение на потребителя. 

8. "Договор за продажба" е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги. 

9. "Договор за услуга" е договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея. 

10. "Допълнителен договор" е договор, по силата на който потребителят придобива стоки или услуги във връзка с договор от разстояние или с договор извън търговския обект, като тези стоки и услуги се предоставят от търговеца или от трето лице въз основа на договореност между третото лице и търговеца. 

11. "Средство за комуникация от разстояние" е всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя може да бъде използвано за сключване на договор между страните, като адресирани и не адресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, sms съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата. 

12. "Платежно средство" е персонализирано устройство и/или комплект от процедури, договорени между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и използвани от ползвателя на платежни услуги с оглед извършването на нареждане за плащане. 

13. “Продавач” е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки. 

14. “Потребителска стока” е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба - обект на публична продан, когато Потребителят е имал възможност да участва в продажбата. 

15. “Поправка или ремонт на потребителска стока” е привеждането и в съответствие с договора за продажбата и, когато има несъответствие между тях. 

II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Наименование на Търговеца : ДИВАКОН ЕООД;

ЕИК : 202049699

ДДС№ BG202049699

Седалище и адрес на управление : град София, район Люлин бул. Европа № 109

Адрес за упражняване на дейността :  град София, район Люлин бул. Европа № 109

Данни за кореспонденция : 

Адрес : град София, район Люлин бул. Европа № 109

Тел. +359885886065+

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН 

Чл. 2. Електронният магазин е достъпен на адрес в интернет: www.divacon.bg  Чрез този електронен магазин потребителите имат възможност да сключва договор/и за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително следното: 

а) Да извърша регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронния магазин и ползване на допълнителни услуги за предоставяне на информация; 

б) Да извърша електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронния магазин чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в Интернет; 

в) Да сключва договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронния магазин; 

г) Да извършва всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електронния магазин съгласно поддържаните от Електронния магазин начини на разплащане; 

д) Да получава информация за нови стоки, предлагани от Електронния магазин; 

е) Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ 

Чл. 3. (1) Потребителя сключва договор/и за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронния магазин чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.divacon.bg или чрез друго средство за комуникация от разстояние. 

(2) По силата на сключения договор Търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки (предварително определени от Потребителя чрез интерфейса на интернет сайта стоки) на Потребителя, а Потребителя заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги. 

(3) Потребителят от своя страна се задължава да заплати в полза на Търговеца доставените стоки, съгласно условията и цените, определени на Електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. 

(4) Цените на стоките са обявени от Търговеца на адреса на Електронния магазин в Интернет. 

(5) Търговецът доставя заявените от Потребителя стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на Електронния магазин и съгласно настоящите условия. 

(6) Цената на доставката на стоките се определя отделно и изрично от цената на стоките. 

Чл. 5. (1) Търговецът и Потребителя се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка и по повод сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен пъти чрез електронни изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис от Закона за електронната търговия. 

(2) За целите на горното, предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта, са извършени от лицето/лицата, посочени в данните, представени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителя е въвел съответното име и парола за достъп.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН 

Чл. 6 (1) За да използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. 

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Търговеца. 

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и “Регистрация", Клиентът декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

(4) Търговецът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация съдържаща и актуалните към момента общи условия. 

(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

Чл. 7. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Търговеца, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. 

(2) Търговецът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. 

(3) Търговецът може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКОПРОДАЖБА 

Чл. 8. (1) Потребителят използва интерфейса на страницата на Търговеца, за да сключи договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки в електронния магазин. 

(2) Договорът се сключва на български език. 

(3) Договорът между Търговеца и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.divacon.bg . 

(4) Страна по договора с Търговеца е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Търговеца. 

(5) Търговецът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора. 

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Търговеца. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Търговеца. 

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Търговецът изрично уведомява Потребителя, чрез основния електронен адрес на Потребителя. 

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 

(9) Търговецът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи. 

Чл. 9. Потребителят сключва договора за покупко-продажба с Търговеца по следната процедура: (1) Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителя няма до този момент регистрация в Електронния магазин; 

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронния магазин чрез идентифициране с име и парола; 

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка; 

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката; 

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената. 

(6) Потвърждение на поръчката.

(7) Търговеца извършва проверка за наличността на заявената покупка, както възможността за доставка и потвърждава на посочен от потребителя / ползвателя основен ел. адрес. 

VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Чл. 10.(1) Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Потребител, за който според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи обоснован извод, че е Потребител по смисъла на настоящите общи условия и Закона за защита на потребителите. 

(2) В случай, че Клиент, който сключва договор с Търговеца, не отговаря на понятието за Потребител, то този Клиент ще се възприема като Ползвател и за него важат обичайните условия са съответния вид търговска сделки по смисъла на Търговския закон на Република България. В този случай Ползвателят няма да се ползва със защитата, предоставена по силата на Закона за защита на потребителите. 

Чл. 11. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца са определени в профила на всяка стока на сайта на Електронния магазин. 

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Търговеца в профила на всяка стока в сайта на Електронния магазин. 

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, не включени в цената на стоките, се определя от Търговеца и се предоставя като информация на Потребителя в един от следните моменти преди сключване на договора: 

а) В профила на всяка една от стоките в сайта на Търговеца на Електронния магазин;

б) При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба; 

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Търговеца. 

(5) Информацията, предоставяна на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Търговеца на Електронния магазин преди сключването на договора за покупко-продажба. 

(6) Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на електронния магазин.

(7) Търговецът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. 

Чл. 12. (1) Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. 

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Търговеца цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ 

Чл. 13. (1) Потребителят има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина, без да дължи неустойка или обезщетение, и без да заплаща каквито и да било разходи, с изключение на разходите по обратно изпращане или предаване на стоките, в 14- дневен срок от датата на: 

а) сключване на договора - при договор за услуги; 

б) приемане на стоките от Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя - при договор за продажба на стоки; 

в) съгласно останалите предвидени хипотези на Закона за защита на потребителите; 

(2) Когато Потребителят иска да се откаже от договора той трябва да информира Търговеца за решението си преди изтичане на срока по предходната алинея. 

(3) Упражняването на правото на отказ от договора ще се счита за извършено, ако Потребителят е изпратил съобщение на Търговеца за упражняването на правото си на отказ преди изтичане на срока по алинея 1.

(4) Търговецът си запазва правото откаже доставка при изчерпана наличност, неуредени финансови отношения за което информира потребителите и ползвателите на Електронния магазин. 

Чл. 14. Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят конкретния договор за покупко-продажба. 

Чл. 15. (1) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. 

(2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя. 

(3) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца. 

(4) Търговецът може да задържи плащането на сумите на Потребителя по предходните алинеи, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. 

чл. 16. (1) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. 

(2) Разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя

(3) Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. 

(4) Потребителят се задължава да полага грижата на добрия стопанин докато съхранява получените от Търговеца стоки, като се грижи за тяхното качество и безопасност по врем

IX. СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА 

Чл. 17. Настоящата част от общите условия е приложима единствено до Клиенти на електронния магазин, които отговарят на понятието “Потребител”, съгласно настоящите общи условия. 

Чл. 18. Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на Потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето и, дори да не е знаел за несъответствието. 

Чл. 19. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да: 

а) притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид; 

б) отговаря на описанието, дадено от Търговеца под формата на мостра или образец; 

в) е годна за специалната употреба, желана от Потребителя, при условие че той е уведомил Търговеца за своето изискване при сключването на договора и то е прието от Търговеца; 

г) притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които Потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от Търговеца, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока. 

Чл. 20. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката се смята, че е съществувало при доставянето и, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 20. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката се смята, че е съществувало при доставянето и, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието. 

Чл. 21. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато: 

а) при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието; 

б) несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя; 

Чл. 22. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. 

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

а) стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

б) значимостта на несъответствието; в) възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 23. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Това следва да се извърши в срок от един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. 

Чл. 24. Привеждането на стоката в съответствие с договора е безплатно за потребителя. 

Чл. 25. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията от Закона за защита на потребителите, той има право на избор между една от следните възможности: 

а) разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 

б) намаляване на цената; 

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. 

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на месечния срок, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. 

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. 

(5) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 26. (1) Търговецът доставя и предава стоката на потребителя в определения при сключването на договора срок, но не по-късно от 30 дни от сключването на договора. 

(2) Рискът от загуба или повреда стоките преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоките. 

(3) Потребителят дава изричното си съгласие за започване на изпълнението на договора преди изтичане на срока за упражняване на правото на отказ от договора. 

Чл. 27. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Търговеца и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца. За целите на тези общи условия “незабавно” означава в деня на получаването на стоките.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Чл. 30. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца едностранно и по всяко време, за което последният ще уведоми по подходящ начин всеки Клиент на Електронния магазин, който има регистрация. 

(2) Уведомяването ще е валидно и ако е направено чрез публикуването на новите общи условия им на интернет сайта на Търговеца. В този случай продължаването на ползването на интернет сайта и Електронния магазин от страна на Клиента ще се счита за приемане на новите общи условия, които валидно ще задължават Клиента. 

(3) Потребителят или ползвателя се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия могат да бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента при регистрацията. Клиентът се съгласява, че не е необходимо електронните писма, изпратени по реда на този член, да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо тях. 

Чл. 31. Търговецът публикува тези общи условия на адрес www.divacon.bg

XIV. ОТГОВОРНОСТ 

Чл.32 Търговецът не носи отговорност за настъпили вреди на потребител или ползвател в следствие на техни взаимоотношения с трети лица.  

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 33. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилага действащото законодателство на територията на Република България. 

Чл.35. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите. 

Чл. 36. Настоящите общи условия влизат в сила за всички клиенти на www.divacon.bg.

check Артикулът е добавен в сравнения