За нас е приоритет бързата доставка на желаните от вас продукти. За целта интегрирахме специален модул на СПИДИ АД към електронния магазин. Този модул дава възможност за бърза калкулация на стойността на пратката и възможност за проследяване движението на пратките към вас чрез системите на куриера.

С цел оптимизиране на разходите на нашите клиенти ние предоставяме възможност за безплатна доставка.  

За София - град За Страната За чужбина
Безплатна доставка Покупка над 60 лева без вкл. ДДС до 10 кг. на пратка Покупка над 100 лева без вкл. ДДС и до 10 кг. на пратката НЕ
Платена доставка Съгласно тарифите на куриерска фирма Спиди АД Съгласно тарифите на куриерска фирма Спиди АД Съгласно тарифите на куриерска фирма Спиди АД

1. Калкулацията на всяка пратка се изготвя автоматично от електронния модул към електронния магазин, но е възможно размиване (+-10%) поради допълнителен пакетаж или влагането на други материали необходими за изпращане на пратката. Разликата в цената на доставката е за сметка на получателя за пратки извън-рамките на предложените условия за безплатна доставка;

2. Количеството на доставката се определя според потвърдената от ДИВАКОН ЕООД поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, ДИВАКОН ЕООД има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Клиенти, за което Клиентът ще бъде уведомен.

3. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на ДИВАКОН ЕООД. Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен срок на доставка. Ако натоварването на стоките и/или превозът им до местоназначението им се организират от ДИВАКОН ЕООД, Клиентът заплаща на ДИВАКОН ЕООД всички свързани с това разходи, в случай, че страните не уговорят писмено друго. При определени условия, предварително съобщени на Клиента, ДИВАКОН ЕООД извършва безплатни доставки на стоки.

4. Рискът от случайното погиване/повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка, приемо-предавателен протокол или друг писмен документ с равнозначно значение.

5. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на ДИВАКОН ЕООД във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

6. Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

7. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. ДИВАКОН ЕООД не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел. Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение за употреба и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.

8. Предлаганите от ДИВАКО ЕООД стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. ДИВАКОН ЕООД не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

9. При виновна забава за доставка, Клиентът може да даде на ДИВАКОН ЕООД допълнителен срок с писмено известие, след изтичането на който при липса на изпълнение, има право да откаже доставката чрез отправяне на писмено известие с незабавно действие. Допълнителният срок не може да бъде по-кратък от срока на доставка.

10. Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с ДИВАКОН ЕООД.

11. Настоящите условията за доставка на стоки са одобрени от ДИВАКОН ЕООД и могат да бъдат допълвани или променяни;

Всички актуални условия за доставка на стоки са публикувани в електронния магазин  www.divacon.bg

check Артикулът е добавен в сравнения